ru
cn
en
Dzhali-Khanum

 

, 2011
行 
161-167-189-20,5

1332 Akyn-Khan
гнедой, 2002
1140 Asman
bay, 1992
1067 Koldun 919 Sere
1575 Koldunja
2565 Almagul 973 Abdulrahman
2377 Melevshe
2752 Kalina
bay, 1998
1058 Dost 988 Dos
1757 Damdja
2326 Keniz 960 Muhtar
1970 Kamar
3448 Dzheren
буланая, 2000
1198 Enyshli
bay, 1993
985 Dagestan 935 Yulduz
1685 Fakia
2939 Sonata 960 Muhtar
2059 Sil
2729 Dosh 2nd
d.buckskin, 1989
973 Abdulrahman 883 Kaltaman
1652 Sajat
1956 Durmaz 927 Fakel
1498 Dosh

联系人

电话。:
+7 (985) 764 26 26
电子邮件:
info@geliteke.com
地址:
卡卢加地区.