ru
cn
en
Dyushes

 

, 2015
line 


 Sarmat-Khan
гнедой, 2010
1333 Alamat 3rd
т.гнедой, 2000
1198 Enyshli 985 Dagestan
2939 Sonata
1867 Feja 2nd 919 Sere
1374 Fantazia
3912 Samrykush
д.вороная, 2002
1020 Ajan 2nd 854 Akbelek 2nd
1800 Keramika 12
3583 Kichidzhik 1264 Perkhat
2544 Akgul
3412 Dajna Shael
гнедая, 2000
1278 Sere 2nd
буланый, 1995
1301 Yakor 1017 Yanychar
1631 Oktava
2109 Aikhanum 986 Derbent
1867 Feja 2nd
2703 Dargansara
т.гнедая, 1993
1095 Polot 1010 Sovhoz 2nd
2051 Saharnaja
2250 Damdja 870 Garem 11
1488 Djakhan

Contacts

tel.:
+7 (985) 764 26 26
e-mail:
info@geliteke.com
address:
Kaluzhskaya obl.